Lenka Kajanová a Viktor Kajan

 

 
line decor
  
line decor

 
 
 
 

Pár slov na úvod
 
technik
Lenka KAJANOVÁ - Bezpečnostný technik
technik
Viktor KAJAN - Autorizovaný bezpečnostný technik

Štatistiky SR vykazujú za rok približne 25 000 pracovných úrazov a z toho až 80 so smrteľnými následkami a 500 ťažkých pracovných úrazov. Liečenie týchto úrazov si vyžaduje približne 1 000 000 kalendárnych dní práceneschopnosti. Najúčinnejší boj proti pracovnej úrazovosti je zavedenie systému riadenia BOZP. Systém riadenia BOZP sme už zaviedli do viacerých organizácií výrobnej i nevýrobnej sféry. Po zavedení systému sa znížil počet pracovných úrazov na min. a pokiaľ sa stali, tak sa po dôkladnom prešetrení zistilo minimálne zavinenie organizáciou.

Naša firma vykonáva v BOZP nasledovné činnosti:

- činnosť autorizovaného bezpečnostného technika,
- prešetrenie pracovných úrazov a chorôb z povolania,
- vypracovanie projektovej dokumentácie bezpečnosti práce a smerníc v zmysle zákonov, vyhlášok a nariadení vlády,
- zastupovanie zamestnávateľa pri previerkach orgánov dozoru BOZP,
- zastupovanie zamestnávateľa pri zavádzaní kvality činnosti organizácie –ISO,
- školenia zamestnancov z predpisov BOZP,
- školenie vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania,
- poradenstvo v BOZP,
- sprostredkovanie aj iných činností súvisicich s BOZP napríklad školenie pre práce vo výškach, školenie vodičou vyskokozdvižných vozíkov, atď.....

 

Naša firma je držiteľom nasledovných oprávnení:

- číslo BTS-0466/09 na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vydané v Košiciach dňa 29.3.2010
- číslo VVZ-0201/11-01.1 na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce - v rozsahu 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov vydané v Košiciach dňa 12.7.2011
- číslo VVZ-1222/07-01.1 na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce - v rozsahu 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov vydané v Košiciach dňa 04.03.2008

Naša firma je držiteľom nasledovných osvedčení:

- číslo ABT- 001306-06 na činnosť autorizovaný bezpečnostný technik vydané v Košiciach dňa 10.3.2008 s aktualizačnou odbornou prípravou zo dňa 15.07.2011
- číslo KLŠ/2001/5 o pedagogickom minime pre lektorov BOZP
- číslo 4512/IV/04 pre lektorov školenia vodičov vozidiel
- osvedčenie o absolvovaní školenia v poskytovaní prvej pomoci