Lenka Kajanová a Viktor Kajan

 

 
line decor
  
line decor

 
 
 
 

Cenník BOZP - mimo akciovej ponuky, ktorá skončila:

Rozdelenie podľa organizácií
€/mesiac
Základný balík dokumentácie z BOZP / jednorazovo
150 + DPH
Zmluvné zabezpečenie činnosti Autorizovaného Bezp. Technika - nevýrobná sféra
od 70 + DPH
Zmluvné zabezpečenie činnosti Autorizovaného Bezp. Technika - výrobná sféra
od 80 + DPH
Školenie vodičov referentských vozidiel / vodič
12 + DPH
Cena za zabezpečenie činnosti ABT sa určuje od rizika vzniku poškodenia zdravia zamestnancov a od počtu zamestnancov objednávateľa.
Po uzatvorení zmluvy o zabezpečení činnosti ABT je preškolenie zamestnancov v cene paušálneho mesačného poplatku mimo školenia vodičov.

Cenník PO - mimo akciovej ponuky, ktorá skončila:

Rozdelenie podľa organizácií
€/mesiac
Základný balík dokumentácie z PO / jednorazovo
150 + DPH
Zmluvné zabezpečenie činnosti Požiarneho technika - nevýrobná sféra
od 70 + DPH
Zmluvné zabezpečenie činnosti Požiarneho technika - výrobná sféra
od 80 + DPH
Cena za zabezpečenie činnosti Požiarneho technika sa určuje od rizika vzniku požiaru a od počtu zamestnancov objednávateľa.
Po uzatvorení zmluvy o zabezpečení činnosti Požiarneho technika je preškolenie zamestnancov v cene paušálneho mesačného poplatku.

Cenník PZS - mimo akciovej ponuky, ktorá skončila:

Rozdelenie podľa organizácií
€/mesiac
Základný balík dokumentácie z PZS / jednorazovo
150 + DPH
Zmluvné zabezpečenie činnosti Pracovná zdravotná služba - skupina 1 a 2
od 70 + DPH
 

Základný balík dokumentácie z BOZP obsahuje:

1) projekt BOZP
2) projekty vzdelávania zamestnancov
3) regulatív osobných ochranných pomôcok
4) analýza rizík na pracovisku
5) traumatologický plán
6) vymenovanie zástupcu zamestnancov podľa zákona o BOZP
7) pokyn pre manipuláciu s bremenami
8) návrh smernice o zabezpečení nepravidelného kontrolného systému dychových skúšok
9) záznam o vstupnom školení novoprijatých zamestnancov
10) projekt pre vodičov referentských vozidiel
11) pokyn pre prácu so zobrazovacími jednotkami / práce na počítači/
12) traumatologický plán poskytovania prvej predlekárskej pomoci
13) zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám a matkám detí do konca deviateho mesiaca po pôrode
14)
iné predpisy potrebné pre činnosť Vašej firmy

Základný balík dokumentácie z OPP obsahuje:

1) požiarny štatút
2) požiarny poriadok pracoviska
3) požiarne poplachové smernice
4) požiarny evakuačný plán
5) grafická časť požiarneho evakuačného plánu
6) požiarna kniha
7) analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
8) zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
9) dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
10) dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
11) dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
12) ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis
13) údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi

Základný balík dokumentácie z PZS obsahuje:

1) projekt PZS
2) ochrana zdravia zamestnancov
3) lekárske prehliadky
4) pitný režim
5) ochrana nefajčiarov
6) traumatologický plán
7) postup poskytovania prvej predlekarskej pomoci
8) obsach lekarničky na pracovisku
9) ostatné predpisy v zmysle zákona