Lenka Kajanová a Viktor Kajan

 

 
line decor
  
line decor

 
 
 
 

Pár slov na úvod
 
technik
Lenka KAJANOVÁ - technik
požiarnej ochrany
 
 


Každá organizácia v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (OPP) v znení neskorších predpisov musí mať zriadenú funkciu technika PO, okrem organizácii: ak nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu iné objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, ak nezamestnávajú žiadnych zamestnancov a nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a podľa zákona č. 314/2001 Z.Z. o ochrane pred požiarmi a ostatných záväzných predpisov, zabezpečujeme dodávateľským spôsobom plnenie tejto povinnosti.

Naša firma vykonáva v OPP nasledovné činnosti:

- sprostredkovanie činnosti technika požiarnej ochrany a vypracovanie smerníc PO.
- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
- vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
- vypracovanie, vedenia a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom
- určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
- označovanie únikových ciest, východov a zásahových ciest, prístup k uzáverom rozvodných sietí elektrickej energie, plynu, vody a požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovom a k zdrojom vody na hasenie požiarov
- určovanie počtu, typov a rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov
- posudzovanie požiarneho nebezpečenstva
- zastupovanie pred štátnym odborným dozorom

 

V prípade, ak zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto povinnosti zabezpečujeme na základe zmluvy. Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie OPP.

Naša firma je držiteľom nasledovných osvedčení:

- číslo 1/56/2008 o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany vydané v Bratislave dňa 16.4.2008